Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP - POLNORECO

Polish Norwegian cooperation for environmental friendly and innovative solutions in SMEs - POLNORECO

Krajowa Izba Gospodarcza

Wstęp

Europa stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami związanymi z energią i zasobami naturalnymi. Wynikają one ze stale rosnącego ich zapotrzebowania. Zaspokojenie tych potrzeb wiąże się ze wzrastającym uzależnieniem od importu paliw kopalnych, których dostawy często są niepewne oraz zwiększoną presją na środowisko przyczyniającą się do niekorzystnych zmian klimatu.

Obecnie Europa wciąż marnotrawi co najmniej 20% zużywanej energii oraz wytwarza setki milionów ton odpadów o ścieków. Tymczasem istnieje znaczący potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej, szczególnie w sektorach o dużej energochłonności, takich jak budownictwo, sektor wytwórczy, sektor energetyczny czy transport. Ograniczenie zużycia i strat energii stanowi jeden ze strategicznych celów Unii Europejskiej. Poprawa efektywności użytkowania energii jest niezbędna dla zapewnienie konkurencyjność gospodarek, bezpieczeństwa dostaw energii oraz wywiązania się ze zobowiązań podjętych przez Unię Europejską dla ochrony klimatu ziemi. Podobnie rzecz się ma z poszanowaniem zasobów naturalnych i efektywnym gospodarowaniem tymi zasobami.

Głównym celem projektu jest nawiązanie  współpracy pomiędzy podmiotami polskimi z grupy MSP z terenu 2-ch województw Polski Wschodniej, a ich partnerami norweskimi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk, prowadzącej do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu. Działania przewidziane w projekcie będę kierowane głownie do przedsiębiorców istotnie korzystających ze środowiska w zakresie energii, emisji, ścieków i odpadów.

materiały do pobrania

formularz zgłoszeniowy

polecamy

Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.