Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP - POLNORECO

Polish Norwegian cooperation for environmental friendly and innovative solutions in SMEs - POLNORECO

Krajowa Izba Gospodarcza

Pilotaż

W ramach projektu planowana jest realizacji dwóch pilotażowych projektów innowacyjnych, w tym:

 • audyt w MŚP
 • wypracowanie – przez zespół ekspertów z Polski i Norwegii – rozwiązania na potrzeby firmy dotyczącego ograniczenia wytwarzania odpadami lub redukcji emisji
 • przygotowanie dokumentacji wdrożeniowo – technologicznej
 • analiza potencjalnych źródeł finansowania rozwiązania i przygotowanie kompletu dokumentacji o dofinansowanie

SEKTORY AUDYTOWANIA I PODSTAWOWE WSKAZANIA

1. Zwiększenie efektywności energetycznej MŚP (Ustawa o efektywności energetycznej z 2011 r.)

Celem ustawy jest osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii równej 9% średniego zużycia z lat 2001 – 2005).

 • poziom zaoszczędzonej energii przy realizacji określonej działalności gospodarczej
 • świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty)
 • audyty energetyczne do oceny przedsiębiorstwa

Oczekiwany rezultat projektu: stworzenie polityki efektywnego zarządzania energią w przedsiębiorstwie i monitorowanie oszczędzania energii na podstawie normy EN 16001/ISO 50001.

Problemy:

 • słabo izolowane sieci ciepłownicze, budynki i obiekty produkcyjne – straty energii
 • stare instalacje przemysłowe i niskosprawne źródła ciepła
 • straty energii w procesach produkcyjnych – energii elektrycznej i ciepła lub chłodu
 • mało oszczędne korzystanie z oświetlenia przez pracowników
 • niska wiedza i kompetencje kierownictwa oraz pracowników
 • brak planów działania w celu wdrożenia polityki efektywności energetycznej
 • niskie lub żadne korzystanie z odnawialnych źródeł energii do celów działalności gospodarczej

Możliwe działania:

 • izolacja instalacji przemysłowych
 • przebudowa lub remont budynków
 • modernizacja instalacji przemysłowych, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła
 • odzysk energii w procesach przemysłowych
 • wykorzystanie własnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub cieplnej
 • modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych
 • modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
 • konwersja instalacji spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku.

Wymagania organizacyjne do efektywnego oszczędzania energii w każdej postaci:

 • zmierzenie lub ustalenie aktualnego zużycia energii
 • sporządzenie planów zmniejszenia zużycia energii (polityka energetyczna firmy)
 • wdrożenie planów i określenie rzeczywistych korzyści
 • okresowa weryfikacja i doskonalenie polityki energetycznej dla dalszych oszczędności

2. Efektywna gospodarka zasobami – gospodarowanie odpadami i emisje – zgodnie z ustawą o odpadach z 2012 r., ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 2013 r. i innymi aktami prawa krajowego.

Celem prawa krajowego i unijnego jest zapewnienie efektywnego gospodarowania zasobami, w tym w zakresie gospodarki odpadami i innymi emisjami do gleby, wody lub powietrza.

Problemy:

 • zbyt odpadowa produkcja
 • niskie korzystanie z możliwości kwalifikowania niektórych pozostałości jako „produktów ubocznych” zamiast odpadów
 • brak planów i analiz w zakresie wytwarzania odpadów oraz ponoszonych kosztów
 • zapewnienie zgodnego z wymagania prawa pozbywania się i zagospodarowania odpadów
 • składowanie zbyt wielu odpadów, w tym w sposób niezgodny z wymaganiami prawa
 • słaba wiedza i kompetencje kierownictwa oraz pracowników w zakresie gospodarowania odpadami
 • w niewielkim stopniu wdrażane jest selektywne zbieranie odpadów i ich dalsze zagospodarowanie
 • brak edukacji i szkoleń dla pracowników
 • brak polityk środowiskowych, w tym polityki zapobiegania powstawaniu odpadów
 • nieznajomość wymagań w zakresie obowiązków środowiskowych, w tym w zakresie ewidencji i sprawozdawczości oraz regulacji opłat środowiskowych
 • tolerowanie nieprzestrzegania norm, standardów i dobrych praktyk środowiskowych w codziennej działalności gospodarczej

Możliwe działania:

 • podniesienie wiedzy i kwalifikacji kierownictwa i pracowników
 • wprowadzenie zgodnego z wymaganiami prawa gospodarowania odpadami, w tym ich selektywnej zbiórki na każdym odcinku funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • wyposażenie przedsiębiorstwa w zgodne ze standardami urządzenia do gromadzenia odpadów oraz wyznaczenie miejsc do zbiórki selektywnej
 • rzetelna ewidencja i sprawozdawczość dot. korzystania ze środowiska
 • stworzenie polityki oszczędzania zasobów, w tym w zakresie unikania odpadów
 • monitorowanie zagrożeń w zakresie emisji do gleby lub powietrza
 • program edukacji i podnoszenia wiedzy dla kierownictwa i pracowników
 • przygotowanie mniej odpadowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych

Wymagania organizacyjne do efektywnego korzystania ze środowiska:

 • ustalenie i ocena aktualnego stanu korzystania ze środowiska oraz rozliczania się z uprawnionymi organami
 • sporządzenie planu efektywnego korzystania ze środowiska (polityka środowiskowa firmy)
 • wdrożenie planu i określenie rzeczywistych korzyści
 • okresowa weryfikacja i doskonalenie polityki środowiskowej

Wykorzystanie energii odnawialnej w przedsiębiorstwie

Dyrektywa 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii, będąca elementem pakietu energetyczno-klimatycznego UE, jest podstawowym dokumentem określającym zasady wspierania wykorzystania OZE przez państwa członkowskie UE, w celu osiągnięcia w 2020 roku 20% poziomu energii z OZE w całkowitym zużyciu energii we Wspolnocie. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii elektrycznej brutto, powinien wynosić w 2010 r. w Polsce 7,5% i taki cel ustalono w „Polityce energetycznej Polski do 2025 roku”. Jednym z podstawowych wyzwań gospodarczych w najbliższych latach będzie wzrost cen energii i jej nośników.

Odnawialne źródła energii w dalszym ciągu mają niewielki udział w energii generowanej w poszczególnych regionach – z reguły jest to współspalanie biomasy z paliwami konwencjonalnymi w elektrowniach systemowych. W skali kraju tylko nieco ponad 7% ciepła dostarczanego odbiorcom w ramach systemów centralnego ogrzewania wytwarzane jest ze źródeł odnawialnych, głównie z biomasy stałej.

Głównym źródłem zielonej energii elektrycznej dla Polski w 2020 r. i dalszych będzie energetyka wiatrowa, zaraz za nią biomasa, ale po 2030 r. swój znaczący udział będzie miała także energetyka słoneczna – fotowoltaika, która choć jeszcze obecnie nie jest konkurencyjna z innymi OZE, to jest technologią o największym spadku kosztów i poprawie sprawności oraz wydajności.

Problemy przedsiębiorców:

 • zbyt słabe wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji
 • brak planów i analiz w zakresie wytwarzania energii odnawialnej oraz możliwych korzyści
 • brak przyjaznego wsparcia finansowego na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych
 • słaba wiedza i kompetencje kierownictwa oraz pracowników w zakresie wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej na potrzeby działalności gospodarczej
 • brak produkcji energii w układach skojarzonych w celu osiągnięcia oszczędności.

Możliwe działania:

 • rzetelna analiza możliwości wykorzystania energii odnawialnej w przedsiębiorstwie
 • zastosowanie układów skojarzonych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię
 • wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej na potrzeby przedsiębiorstwa
 • wykorzystanie niektórych frakcji biomasy do wytwarzania energii w przedsiębiorstwie
 • instalacja rozwiązań technologicznych z grupy OZE w celu zaspokojenia potrzeb bytowo-socjalnych pracowników w przedsiębiorstwie (ciepła woda, ogrzewanie pomieszczeń)
 • konwersja instalacji spalania paliw na rozwiązania bardziej wykorzystujące OZE.

Wymagania organizacyjne do efektywnego wykorzystania energii z OZE:

 • ustalenie zapotrzebowania i aktualnego sposobu zaspokajania potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie energii
 • sporządzenie planów modyfikacji i dywersyfikacji źródeł energii dla przedsiębiorstwa
 • wdrożenie planów i określenie rzeczywistych korzyści
 • okresowa weryfikacja i doskonalenie planów dla zwiększenia wykorzystania energii z OZE.

materiały do pobrania

formularz zgłoszeniowy

polecamy

Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.